Forum radioterapii (skansen) Strona Gwna Forum radioterapii (skansen)
Forum zawieszone ze wzglêdu na brak zainteresowania.
Je¶li kto¶ ma ochotê je reanimowaæ forum, proszê pisaæ na:
forum (at) ws.aplus.pl


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Przesunity przez: Janusz H.
Czw Sty 25, 2007 7:20 pm
8 godzinny dzieñ pracy?
Autor Wiadomo
wiesiop

Doczy: 29 Lis 2005
Posty: 2
Skd: Bielsko-Bia³a
  Wysany: Wto Gru 12, 2006 2:31 pm   8 godzinny dzieñ pracy?

:cry: Czy kto¶ ma aktualn± wiedzê na temat gro¿±cego w radioterapii 8 godzinnego dnia pracy zamiast formalnie obecnie piêciu? Wiem ¿e technicy radioterapii próbuj± w zwi±zku z tym utworzyæ jaki¶ wspólny front przeciw.
 
     
Janusz H. 
Site Admin

Doczy: 25 Lis 2005
Posty: 238
Skd: Heidelberg
Wysany: Wto Gru 12, 2006 6:25 pm   

Nie s³ysza³em wielu g³osów ¶rodowiska fizyków medycznych i nie wiem czy wiedza na temat jest u Was silnie rozpowszechniona (nie mówi±c o tym, czy w ogóle istniej± jakie¶ dyskusje, jak siê do tego ustosunkowaæ). Pewnikiem nie, ale trudno mi siê wypowiadaæ, poniewa¿ problem mnie nie dotyczy. W ka¿dym razie rzuæ okiem na kilkustronicowe w±tki powsta³e na forum elektroradiologii (je¶li jeszcze na nie nie trafi³e¶). Zachêcam do ich ¶ledzenia, a nawet do uczestnictwa (wspólnie mo¿na wiêcej):

I przy okazji jeszcze jeden:
 
     
macki

Doczy: 29 Lis 2005
Posty: 107
Skd: Centrum Onkologii - Warszawa
Wysany: Wto Gru 12, 2006 8:57 pm   

Wiem, ¿e u nas pojecha³± delegacja zwi±zków chyba z takim postulatami:
- podwy¿ki propocjonalne do zwiêkszenia czasu pracy
- danie szpitalom czasu (np 2 lata) na zwiêkszenie czasu pracy (inaczej trzeba bêdzie zwolniæ/nie przyjmowaæ m³odych ludzi a dziêki temu mo¿e czê¶æ starszych techników pójdzie na emerytuê)

A tak w ogóle to s³ysza³em co¶ w stylu, ¿e ma byæ 7.5h, ale w promieniowaniu 5h wiec trzeba by ludzi na te dodatkowe 2.5h jako¶ zagospodarowaæ - planowanie leczenia? wrysowywanie struktur? modelarnia? oprowadzanie i informowanie chorych? jakie¶ roboty papierkowo/proceduralne?

W ka¿dym razie je¶li to wejdzie, to ja siê wypisuje z radioterapii... Nie wiedz± co strac± :)
 
     
alexandra 

Wiek: 37
Doczya: 20 Cze 2006
Posty: 22
Skd: ¶l±sk
Wysany: Nie Gru 17, 2006 1:39 pm   

W³a¶nie w tym probolem tkwi, ¿e ma byæ 7,5 w promieniowaniu. Szkoda s³ów :roll:
Trwaj± protesty, zapraszamy na forum elektroradiologii :)
 
     
erleusortok 
Site Admin


Wiek: 41
Doczy: 29 Lis 2005
Posty: 124
Skd: Centrum Onkologii Warszawa
Wysany: Nie Gru 17, 2006 8:20 pm   

Skrócony czas pracy gwarantuje nam ustawa o ZOZach, jest na przyk³ad tu:
http://www.portalmed.pl/x...a/r2006/060518u
Interesuj±cy nas fragment to Art. 32g. Zgodnie z nim
Cytat:
Czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zak³adów, pracowni) [...] radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - stosuj±cych w celach diagnostycznych lub leczniczych ¼ród³a promieniowania jonizuj±cego[...] nie mo¿e przekraczaæ 5 godzin na dobê i przeciêtnie 26 godzin i 15 minut na tydzieñ.


Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajduje siê projekt zmiany tej¿e ustawy:
http://www.mz.gov.pl/wwwm...my=131&ma=07369
Interesuj±cy nas fragment zaczyna siê od s³ów:
Cytat:
4) w art. 32g ust 1 - 3 otrzymuj± brzmienie

Je¿eli ustawa zosta³aby zmieniona zgodnie z projektem, to wypad³by z niej zapis o skróconym czasie pracy - a zatem mogliby¶my legalnie pracowaæ po 7.5 godziny zamiast po 5.

Oczywi¶cie nie oznacza to, ¿e z chwil± wej¶cia nowelizacji ustawy w ¿ycie wszyscy zaczniemy pracowaæ d³u¿ej za te same pieni±dze - ustawa nie okre¶la czasu pracy, a maksymalny czas pracy. Zmiana nie nast±pi automatycznie, tym niemniej pracodawca zawsze mo¿e wypowiedzieæ warunki pracy wszystkim dotychczas korzystaj±cym ze skróconego czasu pracy (z zachowaniem stosownych okresów wypowiedzenia) i zaproponowaæ nowe. Perspektywa wykonywnia tej samej pracy przez 2/3 dotychczasowej za³ogi jest - dla kierownictwa - raczej kusz±ca...

Zatem dyrekcja bêdzie mia³a pe³ne prawo zaproponowac nam np. d³u¿szy czas pracy przy tej samej p³acy, czyli realnie obni¿kê p³acy. My oczywi¶cie mamy ¶wiête prawo na niekorzystn± zmianê nie przystaæ - tyle tylko, ¿e wtedy mo¿emy zasiliæ grono bezrobotnych. Zw³aszcza, je¶li pozostali potulnie siê zgodz±.

Byæ mo¿e sytuacjê uratowa³aby solidarna postawa wszystkich pracowników, których mia³aby dotyczyæ zmiana - w du¿ym o¶rodku onkologicznym jest to ca³kiem liczna rzesza ludzi: technicy elektroradiologii, fizycy, ale i fizykoterapeuci, patomorfolodzy, histopatolodzy itp. Je¶li wszyscy zagroziliby rezygnacj± z pracy, dyrekcja zapewne by siê ugiê³a. Ale taki scenariusz chyba nie jest zbyt realny...

Oczywi¶cie nie jest powiedziane, ¿e ustawa zostanie znowelizowana w zapowiadany sposób. Projekt nowelizacji jest w obecnie dopiero w fazie konsultacji spo³ecznych, do 30 grudnia mo¿na nadsy³aæ uwagi do Ministerstwa Zdrowia (adres do korespondencji jest na cytowanej wy¿ej stronie z projektem). Aha, no w³a¶nie - choæby z tego wzglêdu zmiana nie nast±pi, jak prorokuj± niektórzy, od 1 stycznia. Jeden dzieñ miêdzy 30 grudnia a 1 stycznia to trochê za ma³o na zebranie uwag, przeanalizowanie ich (nawet je¶li nikt ich by tak naprawdê nie czyta³), przeg³osowanie ustawy w Sejmie i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

A'propos nadsy³ania uwag - na przyk³ad Ogólnopolski Zwi±zek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii zaj±³ ju¿ stanowisko:
http://www.ozztme.pl/read...article_id=1102

D³uuuga¶na dyskusja nt. planów zmiany czasu pracy (i mo¿liwych dzia³añ przeciw tym planom) toczy siê po s±siedzku na forum elektroradiologii:
http://forumrtg.nazwa.pl/...der=asc&start=0
 
     
cig 
cig

Wiek: 62
Doczy: 12 Gru 2006
Posty: 1
Skd: Ma³opolska Zachodnia
Wysany: Nie Gru 17, 2006 9:41 pm   STANOWISKO ZG STE PLTR

Pozwalam sobie na przy³±czenie sie do dyskusji na temat projektu wyd³u¿enia naszego czasu pracy jako u¿ytkownik forum elektroradiologii ale te¿ jako cz³onek ZG STE PLTR.
Niech glosem w tej dyskusji bêdzie nasze stanowisko:

Warszawa, dnia 09.12.2006 r.
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
WARSZAWA

STANOWISKO

Zarz±d G³ówny Sekcji Techników Elektroradiologii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego na posiedzeniu w dniu 09.12.2006 r. przyj±³ nastêpuj±ce stanowisko w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 30.11.2006 r.

1.Wyra¿amy stanowczy protest wobec zapisu art.32g, ust.1, który wprowadza dobowy wymiar czasu pracy – 7 godz. 35 min dla pracowników zatrudnionych w nara¿eniu na promieniowanie jonizuj±ce, a wiêc m.in. techników elektroradiologii.
2.Zwracamy siê z pro¶ba do Ministerstwa Zdrowia o wyja¶nienie co by³o powodem, czym kierowano siê wyd³u¿aj±c czas pracy. Co takiego sta³o siê, ¿e do tej pory bardzo rygorystycznie przestrzegany i niemo¿liwy do przekroczenia normatyw 5- godz. dnia pracy zosta³ wyd³u¿ony i to a¿ o 50%, a w kontek¶cie zapisu art.32i, ust. 1 – nawet o prawie 150% ! (12 godz. na dobê). Czy promieniowanie jonizuj±ce przesta³o byæ szkodliwe? Zapisy Ustawy Prawo Atomowe i kolejne nowelizacje Rozporz±dzeñ Min. Zdr. w sprawie bezpiecznego stosowania prom. jonizuj±cego wprowadzaj± coraz wiêksze obostrzenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta wymuszaj±c na technikach elektroradiologii minimalizacjê dawek dla pacjenta, konieczno¶æ stosowania os³on indywidualnych, ograniczenia pola napromieniowania do niezbêdnego minimum itp.
3.Wyra¿amy protest wobec braku jakiejkolwiek informacji dotycz±cej wyd³u¿enia czasu pracy dla osób pracuj±cych w nara¿eniu na promieniowanie jonizuj±ce w UZASADNIENIU do projektu. Z tego powodu powstaje wra¿enie, ¿e twórcy projektu chc± przy okazji konieczno¶ci realizacji wyk³adni Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo¶ci w sprawie dy¿urów lekarskich chc± po cichu i bez rozg³osu wyd³u¿yæ nam czas pracy. Powstaje pytanie: czego siê obawiaj±?
4.¯±damy wyja¶nienia dlaczego w OCENIE SKUTKÓW REGULACJI NA RYNEK PRACY przedmiotowego projektu nie wspomina siê o skutkach w postaci redukcji w grupie techników elelktroradiologii. Wprowadzenie w ¿ycie projektu mo¿e spowodowaæ zwolnienia z pracy ok. 20 - 30% techników. To z kolei spowodowaæ mo¿e niepokój spo³eczny do akcji protestacyjnej w ³±cznie. Chyba, ¿e to jest odpowied¼ na wy¿ej postawione pytanie...
5.Wyra¿amy protest wobec braku konsultacji przedmiotowego projektu z Ogólnopolskim Zwi±zkiem Zawodowym Techników Medycznych Elektroradiologii oraz Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym na etapie jego tworzenia ale –co bardziej znamienne- równie¿ na etapie konsultacji zewnêtrznych. Przypominamy, ¿e obie wymienione powy¿ej organizacje zrzeszaj± grupy zawodowe objête zmianami czasu pracy zawartymi w projekcie.

Przewodnicz±ca ZG

STE PLTR

Anna Ladzik
Do wiadomo¶ci:
1.Przewodnicz±cy ZG PLTR. dr hab. n. med. Jan Baron
2.Przewodnicz±cy ZG OZZTME Cezary Staroñ,


Byæ mo¿e jutro uka¿e siê na forum elektroradiologii gotowy tekst adresowany do Min. Zdr. jako wyraz sprzeciwu wobec projektu. Zachêcam gor±co do aktywnego w³±czenia siê wszystkich zainteresowanych. Je¶li wy¶lemy kilka tysiêcy e-maili ( a jest to przecie¿ mo¿liwe...) to damy sygna³, ¿e problem wcale nie jest marginalny i dotyczy sporej grupy osób zawodowo zwi±zanych z prac± w nara¿eniu na prom. jonizuj±ce lub z innych powodów pracuj±cych w skróconym czasie pracy.
Pozdrawiam.
 
     
erleusortok 
Site Admin


Wiek: 41
Doczy: 29 Lis 2005
Posty: 124
Skd: Centrum Onkologii Warszawa
Wysany: Pi Gru 22, 2006 9:16 am   

W sprawie nowelizacji ustawy o ZOZach wypowiedzia³ siê Ogólnopolski Zwi±zek Zawodowy Lekarzy. W ocenie OZZL proponowana zmiana by³aby do zaakceptowania przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzenia za godzinê pracy, co oznacza odpowiedni wzrost wynagrodzenia za jeden etat.

Mo¿e doktory nas jako¶ wybroni±...
 
     
erleusortok 
Site Admin


Wiek: 41
Doczy: 29 Lis 2005
Posty: 124
Skd: Centrum Onkologii Warszawa
Wysany: Sro Sty 17, 2007 4:55 pm   

Póki co, jak donosi Ogólnopolski Zwi±zek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, na 25 stycznia planowana jest konferencja uzgodnieniowa w sprawie nowelizacji ustawy o ZOZ (a na 31 stycznia spotkanie ostatniej szansy, cokolwiek by to znaczy³o). Zatem czekamy...
 
     
Andre

Doczy: 23 Sty 2006
Posty: 52
Skd: Kraków
Wysany: Pon Sty 22, 2007 8:39 pm   

Na stronach MZ zamieszczone sa uwagi do ustawy. Niestety jako¶ nikt z dzia³ki radioterapii specjalnie nie zabiera g³osu w sprawie podniesienia czasu pracy....
 
     
erleusortok 
Site Admin


Wiek: 41
Doczy: 29 Lis 2005
Posty: 124
Skd: Centrum Onkologii Warszawa
  Wysany: Czw Sty 25, 2007 6:23 pm   

Jak donosi Ogólnopolski Zwi±zek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, dzi¶ podczas konferencji uzgodnieniowej Minister Piecha wycofa³ propozycje Ministerstwa Zdrowia w sprawie wyd³u¿enia czasu, tzn zmiany art. 32 g. ustawy o ZOZach.

¯eby siê tylko nie wycofa³ z wycofania...
 
     
erleusortok 
Site Admin


Wiek: 41
Doczy: 29 Lis 2005
Posty: 124
Skd: Centrum Onkologii Warszawa
Wysany: Sro Sty 31, 2007 9:17 pm   

Jak donosi OZZTME , 5 godzin zostaje:
Cytat:
W dniu dzisiejszym ZG OZZTME dosta³ S³owo Honoru Ministra Zdrowia , ¿e dopóty dopóki jest On Ministrem Zdrowia bêdziemy pracowaæ 5 godzin.


No to do nastêpnej reformy. Bo nie by³a to ani pierwsze, ani te¿ pewnie ostatnie podej¶cie do sprawy naszego czasu pracy.
 
     
TEKUM 

Wiek: 49
Doczy: 02 Gru 2005
Posty: 18
Skd: PIEKARY ¦L¡SKIE
Wysany: Nie Cze 01, 2008 11:27 am   

erleusortok napisa/a:
Jak donosi OZZTME , 5 godzin zostaje:
Cytat:
W dniu dzisiejszym ZG OZZTME dosta³ S³owo Honoru Ministra Zdrowia , ¿e dopóty dopóki jest On Ministrem Zdrowia bêdziemy pracowaæ 5 godzin.


No to do nastêpnej reformy. Bo nie by³a to ani pierwsze, ani te¿ pewnie ostatnie podej¶cie do sprawy naszego czasu pracy.


29 maja na podkomisji pos³owie PO przy protestach pos³ów PIS i SLD przeg³osowali czas 7,35 dla wszystkich z art 32g !!!

pozdrawiam wszystkich którzy strac± 5 -cio godzinny czas pracy i ... dalej nic nie robi± ¿eby to zmieniæ!!!
_________________
PIEKARY ¦L., KATOWICE, SOSNOWIEC,
...siregraph cf, multix top, mobillet+, tms300, somatom+4, symphony 1,5T, avanto 1,5T ,somatom emotion 6... i minolta dynax 5, sony A 100 :)
 
     
erleusortok 
Site Admin


Wiek: 41
Doczy: 29 Lis 2005
Posty: 124
Skd: Centrum Onkologii Warszawa
Wysany: Nie Cze 01, 2008 4:02 pm   

TEKUM napisa/a:

pozdrawiam wszystkich którzy strac± 5 -cio godzinny czas pracy i ... dalej nic nie robi± ¿eby to zmieniæ!!!

Dziêkujê za pozdrowienia.
 
     
TEKUM 

Wiek: 49
Doczy: 02 Gru 2005
Posty: 18
Skd: PIEKARY ¦L¡SKIE
Wysany: Wto Sie 05, 2008 10:25 pm   

RZECZPOSPOLITA

"Pos³owie postanowili, ¿e nara¿ony na szkodliwe promieniowanie personel szpitala bêdzie pracowa³ tyle godzin, co inni pracownicy

Zmiana przepisów o czasie pracy jest zawarta w ustawie o pracownikach s³u¿by zdrowia - jednej z pakietu ustaw reformuj±cych s³u¿bê zdrowia. W zesz³ym tygodniu zajmowa³a siê ni± sejmowa Komisja Zdrowia. Teraz projekt trafi pod obrady Sejmu.

Personel szpitala nara¿ony na promieniowanie do tej pory pracowa³ piêæ godzin dziennie. Pos³owie chc± wyd³u¿yæ ten czas do siedmiu godzin i 35 minut - czyli do normy, która obowi±zuje pozosta³ych pracowników s³u¿by zdrowia.

- Mamy opinie kilku instytutów naukowych i z G³ównego Inspektoratu Sanitarnego: wszystkie potwierdzaj±, ¿e praca jest bezpieczna - mówi³ wiceminister zdrowia Adam Fronczak. - W krajach Unii Europejskiej: w Niemczech, Szwecji, Hiszpanii, Danii czy Finlandii, lekarze radiolodzy pracuj± d³u¿ej. A w zesz³ym roku wszystkie urz±dzenia do na¶wietlania w Polsce zosta³y wymienione na takie, które emituj± mniej promieniowania i s± bezpieczniejsze dla obs³uguj±cych.

Przeciwne zmianie czasu pracy by³y samorz±d lekarski i zwi±zki zawodowe. - Wci±¿ s± miejsca, w których lekarze pracuj± na zdezelowanym sprzêcie, który nie jest bezpieczny - mówi³ Konstanty Radziwi³³, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

- ¯adne przepisy unijne nie mówi±, ¿e ma³a dawka promieniowania jest bezpieczna dla zdrowia. Bo nie jest - wtórowa³a mu Urszula Michalska z OPZZ.

Pos³owie koalicji sugerowali, ¿e lekarze pracuj± krócej, a potem i tak, bez wzglêdu na szkodliwo¶æ promieniowania, dorabiaj± w prywatnych przychodniach. - Co by by³o, gdyby nakazaæ pracê tylko w jednym miejscu? - zastanawia³a siê El¿bieta £ukacijewska z PO.

- Wiele osób zachowuje siê po pracy nieodpowiedzialnie, wrêcz g³upio. Ale nie mo¿na ich do tego zmuszaæ niskimi zarobkami. Radiolodzy s± zmuszeni zarabiaæ poza swoim podstawowym miejscem pracy - odpowiada³ Konstanty Radziwi³³.

Przed³u¿ony czas pracy obejmie nie tylko lekarzy radiologów, ale te¿ m.in. techników radiologii, fizjoterapeutów czy lekarzy patomorfologów.

- Lekarzy naszej specjalno¶ci jest zbyt ma³o, a ten zawód wymaga szczególnych umiejêtno¶ci, np. doskona³ej pamiêci wzrokowej. Je¶li zaczniemy wyd³u¿aæ im czas pracy, w ogóle zniechêcimy m³odych ludzi do wybierania tej specjalno¶ci. Sparali¿uje to leczenie onkologiczne w Polsce - ostrzega³ prof. Wenancjusz Domaga³a, patomorfolog. Technicy radiologii w kuluarach grozili strajkiem."
 
     
TEKUM 

Wiek: 49
Doczy: 02 Gru 2005
Posty: 18
Skd: PIEKARY ¦L¡SKIE
Wysany: Wto Sie 05, 2008 10:26 pm   

ONET.PL
Sejmowa Komisja Zdrowia kontynuuje prace na pakietem ustaw, które wróci³y z podkomisji. Rano rozpoczê³a pracê nad projektem ustawy o pracownikach ZOZ-ów. Przedstawiciele strony spo³ecznej, oburzeni trybem procedowania, napisali list do prezydenta z pro¶b± o spotkanie.

W zesz³ym tygodniu komisja rozpoczê³a prace nad piêcioma projektami ustaw zdrowotnych: o ZOZ-ach, który pozwala na przekszta³canie szpitali w spó³ki, o ochronie praw pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz o pracownikach zak³adów opieki zdrowotnej. Pos³owie musz± te¿ przyj±æ przepisy wprowadzaj±ce ustawy. Dotychczas przyjêto sprawozdanie podkomisji na temat ustawy o ZOZ-ach, prawach pacjenta oraz o akredytacji w ochronie zdrowia.

Prace nad projektem ustawy o pracownikach ZOZ-ów komisja podjê³a ju¿ w zesz³ym tygodniu w czwartek, zosta³y one jednak od³o¿one, aby umo¿liwiæ przedstawicielom strony spo³ecznej przygotowanie siê do debaty. Reprezentanci najwiêkszych zwi±zków zawodowych wielokrotnie podkre¶lali, tak¿e na ¶rodowym posiedzeniu komisji, ¿e ustawy wprowadzaj±ce tak znacz±ce zmiany nie by³y przedmiotem konsultacji w Komisji Trójstronnej, a ustalenia wypracowane podczas Bia³ego Szczytu nie zosta³y wziête pod uwagê. Zarówno przewodnicz±ca OZZPiP Dorota Gardias, jak i prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwi³³ przypominali, ¿e rekomendacje wypracowane przy tzw. stoliku pracowniczym by³y spójne i podpisali siê pod nimi prawie wszyscy uczestnicy Bia³ego Szczytu.

"Zrealizujcie choæ to jedno ustalenie z Bia³ego Szczytu. Zabrali¶cie nam dwa miesi±ce czasu, my¶leli¶my, ¿e uczestniczymy w czym¶ istotnym, a okazuje siê, ¿e efekty naszej pracy nie s± nikomu potrzebne" - mówi³a szefowa Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarno¶æ" Maria Ochman.

Przedstawiciele strony spo³ecznej wystosowali list do prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Prosz± w nim o spotkanie, podczas którego chc± przedstawiæ swoje stanowisko wobec ustaw oraz zapoznaæ prezydenta z trybem i sposobem prac nad nimi. Zarzucaj± koalicji "³amanie zasad dialogu spo³ecznego, szerzenie nieprawdy i nieuwzglêdniania wypracowanych wcze¶niej rozwi±zañ". Pod listem podpisali siê Gardias, Radziwi³³, Ochman oraz Urszula Michalska z OPZZ oraz szefowa Naczelnej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych El¿bieta Buczkowska. W zesz³ym tygodniu z podobn± pro¶b± zwi±zkowcy i samorz±dowcy zwrócili siê do premiera Donalda Tuska.

Projekt ustawy o pracownikach ZOZ-ów, wcze¶niej - o szczególnych uprawnieniach pracowników ZOZ-ów - reguluje m.in. czas pracy osób zatrudnionych w ZOZ-ach, okre¶la tryb doskonalenia zawodowego osób wykonuj±cych niektóre zawody medyczne (nie lekarzy i pielêgniarek, gdy¿ w ich przypadku reguluj± to osobne ustawy) oraz szczególne uprawnienia, które dotycz± jednak tylko osób zatrudnionych w jednostkach bud¿etowych albo placówkach za³o¿onych przez pracodawcê dla swoich pracowników.

Projekt okre¶la maksymalny czas pracy lekarzy sta¿ystów - 52 godziny tygodniowo, podczas gdy w my¶l obowi±zuj±cych od tego roku przepisów, zgodnych z prawem UE, maksymalny czas pracy lekarzy wynosi 48 godzin (nie dotyczy to jednak sta¿ystów i rezydentów). Projekt zrównuje czas pracy pracowników ZOZ-ów, a tym samym wyd³u¿a czas pracy osób zatrudnionych w warunkach, które mog± byæ szkodliwe, m.in. radiologów, patomorfologów, pracowników prosektoriów i medycyny s±dowej, którzy do tej pory pracowali 5 godzin dziennie. W my¶l projektu czas pracy pracowników ZOZ-ów nie mo¿e przekraczaæ 7 godz. 35 min dziennie, a w przypadku pracowników technicznych, obs³ugi, gospodarczych i administracyjnych - 8 godz. dziennie.

Pose³ Czes³aw Hoc (PiS) zg³osi³ poprawkê, która pozostawia dotychczasowe regulacje w tej kwestii. Za jej przyjêciem opowiedzieli siê przedstawiciele strony spo³ecznej, argumentuj±c to faktem, ¿e wci±¿ nie ma ekspertyz wskazuj±cych jednoznacznie, ¿e promieniowanie oraz inne czynniki, na dzia³anie których s± nara¿eni pracownicy tych zawodów, nie szkodz± zdrowiu. Jednak wiceminister zdrowia Adam Fronczak podkre¶li³, ¿e obowi±zuj±ce w Polsce przepisy o pracy w warunkach promieniowania jonizuj±cego sa zgodne z prawem UE i nie ma potrzeby dodatkowej ochrony tych pracowników. Pos³anka El¿bieta £ukacijewska (PO) powiedzia³a, ¿e poprawkê Hoca mo¿na by przyj±æ, gdyby zastrzec, ¿e wymienionym w niej osobom nie wolno podejmowaæ dodatkowej pracy. Poprawka zosta³a odrzucona.

Radziwi³³ zaproponowa³, aby do ustawy dodaæ rozdzia³ okre¶laj±cy minimalne wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowników medycznych. To rozwi±zanie, jako jedn± z poprawek, maj± zg³osiæ pos³owie PiS. Komisja bêdzie j± rozpatrywaæ w dalszej kolejno¶ci.

Prezes NIL wyrazi³ ubolewanie, ¿e parlament chce odebraæ pracownikom ZOZ-ów prawie wszystkie przywileje, wyd³u¿yæ czas pracy, bez ¿adnych gwarancji na podniesienie wynagrodzeñ. Zaznaczy³, ¿e w ustawie powinna byæ okre¶lona p³aca minimalna lub droga dochodzenia do oczekiwanego wzrostu wynagrodzeñ. "Pracownicy medyczni powinni byæ szczególnie traktowani, bo jest ich zbyt ma³o. Nale¿a³oby raczej zachêcaæ ich do pozostawania w kraju i w zawodzie, a nie odbieraæ uprawnienia" - apelowa³ Radziwi³³.

Zwróci³ uwagê, ¿e szczególne uprawnienia bêd± dotyczyæ niewielkiej grupy pracowników, gdy¿ nie obejm± pracowników spó³ek, a tych bêdzie znacz±ca wiêkszo¶æ, poniewa¿, w my¶l poprawek podkomisji, przekszta³cone bêd± tak¿e m.in. stacje Sanepid, krwiodawstwa, lotnicze pogotowie ratunkowe oraz szpitale wiêzienne.

Radziwi³³ oburzony by³ tak¿e, ¿e w ustawie nak³ada siê na pracowników obowi±zek "nieustannego doskonalenia zawodowego", ale na w³asny koszt oraz tym, ¿e wykre¶lono zapis o wzro¶cie p³ac proporcjonalnym do wzrostu kontraktów (obecnie dyrektor szpitala musi czê¶æ nadwy¿ki przeznaczyæ na podwy¿ki wynagrodzeñ).

Zwi±zkowcy podkre¶lili, ¿e ca³y projekt budzi ich ogromny sprzeciw i wprowadzenie go w ¿ycie spowoduje protesty. Zapowiedzieli, ¿e ju¿ jesieni±, niektóre zwi±zki zawodowe gotowe s± zorganizowaæ strajki. "
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapyta do SQL: 13